WEDSTRIJDREGLEMENT

Inschrijven

Vanaf 4 februari 2023 kun je inschrijven middels het inschrijfformulier in onderstaande link. Inschrijfbedrag is €45 per boot. Bij inschrijving ga je akkoord met het wedstrijdreglement. 

Na inschrijving ontvang je een bevestiging per e-mail. Let op! Er zijn maar 150 plaatsen, dus schrijf je snel in!

Wedstrijdreglement in het kort

Lees hier in het kort  de voorwaarden voor deelname. Zie voor meer informatie het uitgebreide en officiële wedstrijdreglement.

Reglement Brio Zeilmarathon

 1. Reglementen

De Brio Zeilmarathon zal worden gezeild volgens de geldende bepalingen, het binnenvaartpolitiereglement (B.P.R.) en de geldende klasse voorschriften. In zaken waarin deze reglementen niet voorzien beslist de protestcommissie en wordt het wedstrijdreglement van het K.N.W.V. als leidraad gehanteerd. Deze uitspraak is bindend.

2.a. Toer-wedstrijdjacht

Een deelnemend jacht wordt als een wedstrijdjacht aangemerkt, indien het een geldige meetbrief heeft of indien het één of meer van de volgende voorzieningen heeft:

 • Het jacht heeft een trapezevoorziening;
 • Het jacht heeft een neerhouder aan de giek;
 • Het zijwant of de voorstag is ongeborgd verstelbaar.

In alle andere gevallen wordt het jacht aangemerkt als toerjacht.

2.b. Zeilafmetingen Polyvalk en Ufo

Bij een Polyvalk-fok komt het voorzeil niet voorbij de zijstag. Bovendien moet de polyvalk voldoen aan de standaard fabriekseisen en mag de tuigage niet groter zijn dan de 13,9 m2 grootzeil en 5,4 m2 fok. In alle andere gevallen valt de deelnemer in de vrije klasse en wordt de SW waarde aangepast. Ook in de UFO klasse mag alleen met standaard tuigage en een fok worden gevaren die niet voorbij de zijstag komt. Anders wordt de boot in de vrije klasse ingedeeld. Indien de UFO klasse te weinig deelnemers kent wordt deze gecombineerd met de rest van de vrije klasse.

 1. Reclame

Het maken van reclame tijdens de wedstrijd is uitsluitend toegestaan wanneer toestemming is verkregen van de organiserende vereniging. Overtreding heeft uitsluiting tot gevolg.

 1. Loefrecht

Een jacht mag ten opzichte van een ander jacht, als geheel met romp voorliggend jacht, loeven tot aan de wind. Het loeven moet zodanig geschieden dat het loefwaartse jacht ruimte en gelegenheid heeft om te wijken. Zodra een geheel met romp achterliggend jacht naast een geheel met romp voorliggend jacht komt, moet het voorliggend jacht zijn juiste koers vervolgen. Een geheel achterliggend jacht mag uitsluitend naast een geheel voorliggend jacht komen als hiervoor voldoende ruimte en gelegenheid is. Een achterliggend jacht komt naast een voorliggend jacht, zodra hij, met het enig deel van zijn romp, de denkbeeldige lijn getrokken haaks op de juiste koers en over het achterste deel van de romp van het voorliggend jacht snijdt.

 1. Jagend jacht

Een jacht dat wordt opgelopen door een jacht dat d.m.v. jagen wordt voortbewogen dient aan dat jacht voldoende ruimte te geven om voorbij te lopen tussen hemzelf en de wal.

 1. Zeilvoering

Het is uitsluitend toegestaan standaard tuigages te voeren. Ongeregistreerde jachten worden hierin gelijkgesteld met het gelijksoortige geregistreerde jacht. Overige jachten naar oordeel van het wedstrijdcomité. Het voeren van spinakers is niet toegestaan binnen eenheidsklassen waarin alle schepen van hetzelfde type zijn.

 1. Startlijn

De startlijn bevindt zich ongeveer haaks op de vaarrichting, tussen twee rode boeien, op het Snitser Mar.

 1. Starttijden

De definitieve starttijden en het startgebied worden bekend gemaakt op de routebespreking.

 1. Startseinen

Waarsschuwingssein, voorbereidingssein en startsein worden met tussenpozen van 10 minuten gegeven. Het startsein van de startende klasse is het waarschuwingssein voor de volgende klasse.

 1. Te vroeg starten

Wanneer één of meer jachten te vroeg starten, wordt dit op het startschip kenbaar gemaakt door het hijsen van seinvlag X, vergezeld door een langgerekt geluidssein. Aan deelnemende jachten welke te vroeg starten worden 10 strafminuten toegekend. In geval van een volledige valse start wordt seinvlag E.V. gehesen, vergezeld van een serie korte geluidsseinen. De nieuwe starttijd wordt per megafoon bekend gemaakt vanaf het startschip. Een deelnemend jacht dient binnen 9 minuten na zijn startsein te zijn gestart.

 1. Zeiltijd

De maximaal toegestane zeiltijd bedraagt 12 uren te rekenen vanaf het startsein van de eigen klasse. De controlepost Oud Hof dient te zijn gepasseerd vóór 17.00 uur. De organisatie houdt zich het recht voor om deelnemers uit de tocht te nemen als ze redelijkerwijs of door onvoldoende zeilervaring niet binnen de maximale zeiltijd zullen finishen. Het startnummer en de herkenningsvaan worden dan ingenomen.

 1. Controleposten

In de route bevindt zich één controlepost na de tweede kruising met het Prinses Margrietkanaal (Oud Hof), welke bij doorkomst je nummer noteren. Deelnemers worden verzocht hun startnummer aan de jurypost door te geven.

 1. Bruggen

De in het traject liggende beweegbare bruggen worden bediend binnen het voor de brug geldende bedieningsschema. Een aan de wedstrijd deelnemend jacht heeft geen voorrang bij bruggen en kan nimmer verlangen dat deze wordt bediend.

 1. Prinses Margrietkanaal

Het is niet toegestaan het Prinses Margrietkanaal en haar geulen in de lengterichting te bevaren. Het is niet toegestaan het Prinses Margrietkanaal en haar geulen vaker dan tweemaal te kruisen. Het kruisen dient zo snel mogelijk te geschieden. Overtreding heeft uitsluiting tot gevolg, dit naar oordeel van de jury.

 1. Herkenning

Deelnemende jachten zijn verplicht het startnummer op de voorgeschreven plaats te voeren zolang men aan de Brio Zeilmarathon deelneemt, duidelijk zichtbaar voor de jury.

 • Het startnummer wordt aan stuurboordzijde van het jacht bevestigd minimaal één meter boven het dek.
 • Deelnemende jachten zijn verplicht de herkenningsvaan op de voorgeschreven plaats te voeren zolang men aan de Brio Zeilmarathon deelneemt. De herkenningsvaan wordt zo hoog mogelijk in de mast en duidelijk zichtbaar voor de jury gevoerd. Jachten welke geen herkenningsvaan voeren worden geacht niet deel te nemen aan de Brio Zeilmarathon en worden daarom niet als deelnemer aangemerkt.
 • Polyvalken zijn ingedeeld in startklasse rood, wit of blauw. Deze ontvangen allemaal een vaantje in één van deze kleuren. Deze dient aan het einde van de gaffel opgehangen te worden.
 1. Bemanning

De bemanning bestaat uit maximaal 4 personen. De minimumleeftijd van de schipper is 16 jaar. Er mag tijdens de tocht aan boord onderling van taak worden gewisseld.

 1. Reddingsmiddelen/Veiligheid

Het is aan de deelnemende jachten verplicht voldoende reddingsmiddelen aan boord te hebben om de veiligheid van de opvarende zoveel mogelijk te waarborgen. Bij het tonen van seinvlag Y op één of meerdere commissieschepen of op mondelinge aanwijzing is het dragen van reddingsvesten verplicht. Voor ieder bemanningslid dient een reddingsvest binnen handbereik aan boord te zijn. Het is de deelnemende jachten verplicht een anker van voldoende gewicht en een ankertros van doelmatige afmeting aan boord te hebben.

 1. Afgelasten, afbreken, afkorten, uitstel

De organisatie kan de Brio Zeilmarathon uitstellen, afgelasten, afkorten of afbreken bij een heersende of voorspelde windkracht van 6 beaufort of meer. De tocht kan maximaal 2 uur worden uitgesteld. Het uitstellen of afgelasten wordt door middel van rode ballen kenbaar gemaakt op het startschip, wat dan positie zal kiezen op de hoek van de Oude-en Nieuwe Zandsloot. Per rode bal 1 uur uitstel, waarbij 4 rode ballen afgelasting berekent. Bij uitstel zullen de sluitingstijden van de juryposten naar oordeel van de commissie worden aangepast. Bij een uitstel van 2 uur zal tot maximaal 21.00 uur gefinisht kunnen worden. Actuele informatie kun je dan verkrijgen op het mededelingenbord bij de feesttent.

 1. Middelen van voortbewegen

Alle middelen van voortbewegen zijn toegestaan mits het jacht rechtstreeks, zonder tussenkomst van mechanische middelen, wordt aangedreven door middel van wind en/of spierkracht. Hulp van derden is op straffe van uitsluiting niet toegestaan. Er mogen geen mechanische middelen aan boord zijn. Het is niet toegestaan extra voorzieningen, welke niet tot het standaard beslag behoren aan en op de romp en de tuigage aan te brengen, uitgezonderd een voorziening ten behoeve van een jaaglijn en een maststrijkinstallatie. Het is niet toegestaan de oevers van het vaarwater “Oude Zandsloot” te betreden. Het is niet toegestaan het jacht te verlaten, anders dan voor het voortbewegen van het jacht noodzakelijk is. Bij constatering door de jury heeft overtreding van dit artikel onmiddellijke uitsluiting tot gevolg.

 1. Route

Snitser Mar (start) – Hearregat of Sybesloot – Goaiingarypster Puollen – Noarder Alde Wei – Langwarder Wielen – Skarster Rien – Tsjûkemar – Follegeasleat – Riensleat – Wâldsleat – De Ie – Sleatermer Gat – Sleattemer Mar – De Ie – Nauwe Wimerts – Weinsleat – It Sou – Riper Feart – Soalsleat – Easter Wimerts of Swarte en Wite Brekken – Langwarder Feart – Stobberak – Jurjensleat – Frygers sleat – Gudzekop – Goaiingarypster Puollen – Sâltpoel – Heerenzijlbrug – Terkaplester Puollen – Oude Zandsloot (finish).

Op straffe van uitsluiting mag niet van deze route worden afgeweken.

 1. Finish

De finishlijn bevindt zich in de Oude Zandsloot ter hoogte van het finishschip, herkenbaar aan de blauwe verenigingsvlag, tussen twee gele boeien. “Teruggaan” via de Oude Zandsloot is niet toegestaan zonder toestemming van de organisatie.

 1. Afmelding

Het is aan de deelnemende jachten verplicht bij het verlaten van de tocht, om welke reden dan ook, of aan de route te blijven en zich af te melden bij de commissie, of bij de eerst mogelijke gelegenheid zich telefonisch af te melden op het centrale telefoonnummer 06 – 48 87 87 82 via whatsapp. Jachten welke hulp behoeven van de commissieschepen maken dit kenbaar door met gestreken zeilen de herkenningsvaan te voeren. Dit duidelijk zichtbaar en zo hoog mogelijk.

 1. Protesten

Protesten dienen binnen een half uur na aankomst en vóór 19.45 uur te worden ingediend bij de organisatie. Bij het indienen van een protest is € 15,00 verschuldigd, welk een bedrag verbeurd is bij een ongelijk protest. Protesten worden z.s.m., uiterlijk om 21.00 uur, behandeld. De uitspraak van de protestcommissie is bindend. Protestvlaggen dienen duidelijk zichtbaar gevoerd te worden voor de jury en mogen niet worden weggenomen vóór het beëindigen van de tocht. Als protestvlag fungeert seinvlag B.

 1. Prijzen
 • 1 eeuwig durende wisselprijs voor de snelste tijd over-all;
 • Vrije Klasse: 3 prijzen
 • Polyvalk klasse: 3 prijzen
 • Terhernster deelnemers: 1 prijs
 • Damesteam: 1 prijs
 • Rode lantaarn: 1 prijs
 • Juryprijs
 1. Organisatie

De organisatie zetelt op het start/finishschip. Voor algemene vragen is de wedstrijdleiding te bereiken via telefoonnummer 06 – 48 87 87 82. Voor hulp of bij pech één van de meevarende standbye boten aanroepen. Zij zorgen voor verdere hulp.

 1. Autoriteiten

Aanwijzingen en bevelen, gegeven door ambtenaren van de politie of de Provincie Fryslân in het belang van de veiligheid van de vaar of de vrijheid van de vaarweg, dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd.

 1. Aansprakelijkheid

De deelnemers aan de Brio Zeilmarathon doen zulks geheel voor eigen rekening en risico. De organisatie, dan wel enig andere bij de organisatie van dit evenement betrokken partij, aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enig letsel of schade, hetzij van persoonlijke dan wel van materiële aard, welke zou kunnen ontstaan door of in verband met deelname aan dit evenement. De organisatie verplicht de deelnemers aan de Brio Zeilmarathon verzekerd te zijn tegen Wettelijke Aansprakelijkheid. Iedere schipper dient zelf te bepalen of varen c.q doorvaren, gezien de omstandigheden, verantwoord is.

 1. Stand-by boten

Indien een stand-by boot, herkenbaar aan een gele Kuiper vlag, hulp biedt aan een van de deelnemende boten, wordt deze stand-by boot aangemerkt als obstakel voor de deelnemende boten. Alle deelnemende boten aan de Brio Zeilmarathon moeten wijken voor deze stand-by boten

Download reglement