ROUTE

Route

De Brio Zeilmarathon volgt de volgende route:


Snitser Mar (start) – Hearregat of Sybesloot – Goaiingarypster Puollen – Noarder Alde Wei – Langwarder Wielen – Skarster Rien – Tsjûkemar – Follegeasleat – Riensleat – Wâldsleat – De Ie – Sleatermer Gat – Sleattemer Mar – De Ie – Nauwe Wimerts – Weinsleat – It Sou – Riper Feart – Soalsleat – Easter Wimerts of Swarte en Wite Brekken – Langwarder Feart – Stobberak – Jurjensleat – Frygers sleat – Gudzekop – Goaiingarypster Puollen – Sâltpoel – Heerenzijlbrug – Terkaplester Puollen – Oude Zandsloot (finish).